Головна сторінка Нотаріус в Україні

НОТАРІУС В УКРАЇНІ

Нотаріус в Україні згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про нотаріат» нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

          Таким чином, закон встановлює обов’язок нотаріуса посвідчувати права і факти, що мають юридичне значення, вчиняти інші нотаріальні дії і визначає мету вчинення нотаріальних дій, а саме – досягнення юридичної вірогідності вчинених дій. За даним визначенням, нотаріус – це особа, яка зобов’язана вчиняти нотаріальні дії, визначені законом, отже, вчинення нотаріальних дій є обов’язком нотаріуса, що прямо кореспондується із забороною безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії, яка встановлена ч. 3 ст. 49 Закону України «Про нотаріат».

НотариусПри цьому варто зазначити, що вчинення нотаріусом нотаріальної дії виконує особливу функцію – надає юридичної сили документам, забезпечує захист прав та інтересів осіб, що звернулися до нотаріуса, а також створює юридичну вірогідність фактів та прав. Посвідчення нотаріусом правочину або факту, засвідчення вірності копії чи справжності підпису особи не потребують додаткового доведення чи засвідчення, і після вчинення відповідної нотаріальної дії чинність посвідчених документів не ставиться під сумнів доти, доки їх недійсність не буде доведена в судовому порядку. При цьому, головним завданням нотаріальної діяльності вбачається саме недопущення судових спорів, оскільки закон встановлює обов’язок дотримання принципів безспірності і беззаперечності під час вчинення нотаріальних дій та не дозволяє нотаріусу посвідчувати права і факти в разі наявності будь-яких спорів між сторонами чи навіть неоднозначного розуміння ними умов документа, що посвідчується.

Головною особливістю вчинення нотаріальних дій є те, що нотаріус, приймаючи безпосередню участь у створенні і посвідченні документа, не є його стороною, а є особою, що надає такому документу юридичної сили. При цьому, саме нотаріус виступає гарантом дотримання законодавчих норм та недопущення порушень під час вчинення нотаріальної дії і несе особисту відповідальність за посвідчений документ. Допущення нотаріусом помилки чи недотримання процедури вчинення нотаріальної дії, порушення вимог законодавства або навіть неоднозначне чи неточне формулювання тягнуть за собою судові спори, а іноді – недійсність документа загалом. Тому важливість ролі нотаріуса полягає не тільки у наданні документам юридичної сили, але й у попередженні настання випадків недійсності фактів і прав, що були ним посвідчені.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 1 Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

За законом державні та приватні нотаріуси виконують одні й ті самі функції, тому і документи, що посвідчуються ними мають однакову юридичну силу. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Зокрема, Законом України «Про нотаріат» встановлено наступні обмеження у вчиненні нотаріальних дій:

-    нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда,  баби,  братів,  сестер),  а  також  на  ім'я  і  від  імені працівників   даної   нотаріальної   контори,   працівників,   що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, або працівників  даного виконавчого комітету. Посадові особи органу місцевого  самоврядування  не вправі вчиняти нотаріальні дії також на  ім'я  і  від  імені  даного виконавчого комітету. У зазначених випадках  нотаріальні  дії  вчиняються в будь-якій іншій державній нотаріальній  конторі,  у  приватного  нотаріуса чи у виконавчому комітеті іншої сільської, селищної, міської Ради народних депутатів. Посадові особи, перелічені у статті 40 цього Закону, не вправі посвідчувати заповіти та доручення на своє ім'я і від свого імені,  на ім'я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням встановлених цією статтею правил, є недійсними (ст. 9 Закону);

-      посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку,  квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого   нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину (ч. 4 ст. 55 Закону);

-    на майно, що переходить за правом спадкоємства до спадкоємців або  держави, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину (ч. 1 ст. 66 Закону);

-    нотаріус чи посадова особа органу місцевого самоврядування за
місцем розташування жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку,  гаража, іншого нерухомого майна чи місцем розташування земельної ділянки, або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину накладають заборону їх відчуження (ч. 1 ст. 73 Закону) тощо.

Порушення встановлених обмежень у вчиненні нотаріальних дій тягне за собою їх недійсність. Це кореспондується з положенням ст. 49 Закону України «Про нотаріат», де вказується, що нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії.

         Під час вчинення нотаріальних дій нотаріус зобов’язаний дотримуватись встановлених законодавством процедур, що необхідні для чинності дії і неможливості визнання її недійсною. Крім того, одним з основних завдань і обов’язків нотаріса, визначених в ст. 5 Закону України «Про нотаріат» є сприяння громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснення прав і обов'язків, попередження про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду. Отже, професійна діяльність нотаріусів та інших осіб, які мають право вчиняти нотаріальні дії, не повинна зводитись лише до вчинення нотаріальних дій, а повинна спрямовуватись, перш за все, на захист прав та інтересів осіб, що звернулися до нотаріуса, а також сприяти останнім у найкращій реалізації наданих їм законом прав і недопущенні завдання шкоди їх законним інтересам.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить